EANLP okuplja i podržava nacionalne NLP udruge s ciljem osiguravanja univerzalnih standarda kvalitete u radu njenih članova

HANLP je članica u Europskoj Udruzi za Neurolingvističko Programiranje – European Association of Neurolinguistic Programming (EANLP).

EANLP je krovna organizacija nacionalnih NLP udruga na europskom nivou, koja se obvezuje na međunarodnu kvalitetu i profesionalnu primjenu NLP-a. Uz kulturološku različitost njezinih članica, EANLP podržava predstavnike nacionalnih udruga da se, uz međusobnu otvorenost, povjerenje i poštovanje, angažiraju na uspostavljanju i kvalitetnom razvoju NLP-a te podizanju svijesti o NLP-u u javnosti.

EANLP organiziranim nacionalnim udrugama, njihovim članovima i polaznicima nudi sljedeće pogodnosti:

osigurava međunarodne standarde kvalitete kroz međunarodne zajedničke nastavne planove i programe

garantira međusobno priznavanje kroz zajedničke kvalitete pečata/certifikata

kroz kombinaciju važnih europskih nacionalnih udruga, EANLP je najveća metodološka udruga

kroz korištenje zajedničkog etičkog kodeksa, članice se zalažu za uniformnu, odgovornu i vrijednosti usmjerenu primjenu u svim područjima primjene NLP-a

EANLP pruža platforme za inovacije na svim razinama i nudi mreže za međunarodni transfer i razmjenu informacija

KROVNE INSTITUCIJE

hrvatska asocijacija za neurolingvističko programiranje

Adresa: Petrova 6c, Zagreb
Email: predsjednistvo@ha-nlp.com

Kontaktirajte nas